ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนชมรมออนไลน์

                  ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนชมรม เพื่อช่วยอำนวย
     ความสะดวกให้กับนักเรียน และคุณครูผู้สอนกิจกรรมในประเมินผลกิจกรรมชมรม


        นักเรียนสามารถเลือกชมรมได้ต้ังแต่วันที่ 21 พ.ค. - 29 พ.ค. 61

 
สถิติ
  • กิจกรรมทั้งหมด  82 กิจกรรม
  • นักเรียนทั้งหมด   2015  คน
  • นร.เลือกกิจกรรมแล้ว  1988  คน
  • นร.ยังไม่เลือกกิจกรรม  27  คน
  • ครูที่ปรึกษากิจกรรม  85  คน