ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนชมรมออนไลน์

                  ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนชมรม เพื่อช่วยอำนวย
     ความสะดวกให้กับนักเรียน และคุณครูผู้สอนกิจกรรมในประเมินผลกิจกรรมชมรม


        นักเรียนสามารถเลือกชมรมได้ต้ังแต่วันที่ 21 พ.ค. - 29 พ.ค. 61

 
สถิติ
  • กิจกรรมทั้งหมด  86 กิจกรรม
  • นักเรียนทั้งหมด   1954  คน
  • นร.เลือกกิจกรรมแล้ว  1952  คน
  • นร.ยังไม่เลือกกิจกรรม  2  คน
  • ครูที่ปรึกษากิจกรรม  86  คน